பதுங்கி தாக்கிய யானை, அசராமல் நின்ற மனிதன்

0
1792

பதுங்கி தாக்கிய யானை,  அசராமல் நின்ற  மனிதன்